Nha San Collective - Skylines with Flying People 4

08 Jun 2021

Skylines with Flying People 4

Project ​Skylines with Flying People 4 happened between the end of December 2020 and January 2021. 

The project was curated by Phu Luc. 

Participating artists: Phan Thảo Nguyên, Trần Hậu Yên Thế, Tuấn Mami, Trần Văn Thuỷ, Nguyễn Thế Sơn, Ngô Thành Bắc, Lê ThuậnUyên, Trịnh Minh Tiến, Nguyễn Hồng Ngọc (Ngọc Nâu), Trần Đức Quỷ, Nguyễn TrinhThi, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Kim Tố Lan, Nguyễn Đức Đạt,Trần Lương, Nguyễn Văn Song, Nguyễn Phương Linh, Trương Quế Chi, Nguyễn QuốcThành, Nguyễn Hữu Hải Duy, Nguyễn Đình Phương, La Mai, Lê Đình Chung, Phùng Tiến Sơn, Nguyễn Trần Nam, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Mỹ Anh.

For more information, please visit project's website: https://www.facebook.com/Skylineswithflyingpeople4...

Skylines with Flying People 4